Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Caerdydd

 

 

 

Beth yw Teuluoedd yn Gyntaf?

Mae gan bob teulu ei heriau ac angen cymorth. Mae ‘Teuluoedd yn Gyntaf’ yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy’n cynorthwyo teuluoedd. Y nod yw rhoi’r help cywir i deuluoedd ar yr adeg gywir cyn i bethau fynd o chwith.

Mae’n cynnig ystod o wasanaethau i oedolion a phlant a phobl ifanc mewn teuluoedd. Mae hyn yn cynnwys rhianta, ‘Hwyl Heini’, cymorth arbenigol i deuluoedd â phlant anabl, help ar ôl profedigaeth a mentora ieuenctid.

Gallwch ddefnyddio gwasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf ledled Caerdydd. Mae’r rhaglen ar gael i unrhyw deulu sydd angen cymorth ychwanegol os ydynt (neu’r prif ofalwr) yn byw yng Nghaerdydd ac â phlentyn dan 18 oed (neu 25 oed os oes gan y person ifanc anghenion ychwanegol) a/neu eu bod yn disgwyl babi.

Sut mae manteisio ar wasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf?

Os hoffech siarad â rhywun am wasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf a pha rai fyddai orau i chi, ffoniwch rif Rhadffon Teuluoedd yn Gyntaf: 0808 800 0038.

Gall gweithwyr teuluol profiadol roi cyngor i chi dros y ffôn neu gwrdd â chi os oes angen i chi gael trafodaeth fanwl â rhywun.

Mae’r tîm Rhadffon hefyd yn rhoi cyngor i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda theuluoedd am y gwasanaethau sydd ar gael iddynt.

Rhagor o wybodaeth am raglen Teuluoedd yn Gyntaf

Rheolir y Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf gan Gyngor Caerdydd gan nifer o ddarparwyr sy’n cydweithio i sicrhau bod teuluoedd yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.

Os hoffech ragor o wybodaeth am raglen Teuluoedd yn Gyntaf yng Nghaerdydd a’r gwasanaethau a ddarparwyd ers i’r rhaglen ddechrau yn 2013, mae rhagor o wybodaeth yma.

Ond mae’r rhaglen yn newid. Os hoffech wybod pa gynlluniau sydd i’r rhaglen newydd, ewch yma.

Teuluoedd yn Gyntaf Adolygiad Blynyddol 2016-17

 

© Family Information Service - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd