Cynnig Gofal Plant yng Nghaerdydd

Cynnig Gofal Plant yng Nghaerdydd 

 

 

 

 

Bydd y Cynnig Gofal Plant ar gael ar draws holl wardiau Caerdydd o fis Ionawr 2019. Bydd rhieni yn gallu gwneud ceisiadau o Ragfyr 1af, 2018.

Mae Cynnig Gofal Plant Cymru yn rhoi 30 awr o ofal plant ac addysg gynnar yr wythnos i rieni sy’n gweithio cymwys sydd â phlant 3 a 4 oed am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Pan fydd eich plentyn yn troi’n 3 oed: Cynnig ar gael o:
​1af Medi – 31ain Rhagfyr Tymor yr Hydref (Medi)
1af Ionawr – 31ain Mawrth ​Tymor y Gwanwyn (Ionawr)
​1af Ebrill – 31ain Awst Tymor yr Haf (Ebrill)

Sylwer, bydd y cynnig yn cychwyn o ddiwrnod cyntaf tymor yr ysgol a bennwyd gan yr Awdurdod Lleol gweler yma

A allaf wneud cais?

Rydych yn gymwys ar gyfer y cynnig gofal plant os:

 • oes gennych blentyn o’r oedran perthnasol (o’r tymor ar ôl ei ben blwydd yn 3 oed hyd nes iddo ddechrau yn yr ysgol yn llawn amser)
 • ydych yn gweithio ac yn ennill o leiaf cyfwerth â 16 awr ar yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu’r Cyflog Byw Cenedlaethol, hyd at £100,000, mwy o fanylion yma
 • ydych yn byw yn y wardiau a nodwyd. Gweithredu cynnar yng Nghaerdydd hyd at ddiwedd Rhagfyr 2018 yn y wardiau canlynol yn unig:
  • Grangetown
  • Butetown
  • Glan-yr-afon
  • Adamsdown
  • Cathays
  • Plasnewydd
  • Caerau
  • Sblot
  • Trelái
  • Llanrhymni

Sut mae’r cynnig yn gweithio?
Amser tymor (39 wythnos yr wythnos)

 • 12 wythnos a hanner yr wythnos Meithrin ‘Y Cyfnod Sylfaen’ (Addysg Gynnar)
 • 17 awr a hanner yr wythnos ‘Cynnig Gofal Plant’ (gofal plant)

Mae hyn yn cyfuno i ddarparu 30 awr yr wythnos o addysg a gofal plant.

Amser Gwyliau’r Ysgol (9 wythnos y flwyddyn)

 • 30 awr yr wythnos ‘Cynnig Gofal Plant’ (gofal plant)

Gellir dod o hyd i Gwestiynau Cyffredin i rieni mewn ardaloedd peilot yma

Yn ansicr o ba ardal/ward cyngor rydych yn byw ynddi/ynddo?

Ewch i Fy Nghaerdydd, rhowch eich cod post yn y tab ‘Fy Nhŷ’ a chliciwch ar ‘chwilio’

Os ydych yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, mae’n bosibl bydd y dudalen hon yn ddefnyddiol i chi.

Hefyd gallwch chi e-bostio’r tîm Cynnig Gofal Plant Caerdydd ar Cynniggofalplantcaerdydd@caerdydd.gov.uk


Ble byddaf yn gallu dod o hyd i’m darparwr Cynnig Gofal Plant cofrestredig?
I ddod o hyd i fanylion darparwyr gofal plant wedi’u cofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru yn eich ardal chi sydd wedi’u cofrestru i gynnig y Cynnig Gofal Plant cliciwch yma

I wneud Cais am Gynnig Gofal Plant cliciwch yma

Rhagor o wybodaeth ddefnyddiol

© Family Information Service - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd